سازمان تاکسیرانی شهر تهران آگاهى بخشى روش هاى پیشگیری از شيوع "كروناويروس" ویژه تاکسیرانان و مسافران را آغاز کرد.