اولین هایپر پسماند کشور در اقدامی مبتکرانه، در کنار پسماندهای خشک شهروندان، خشکاله ها را نیز جمع آوری می کند.