شهردار منطقه 11 تهران گفت: رویداد کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه با مشارکت همسایگان هر محله به صورت بالکن سبز و احداث باغچه در محله های این منطقه آغاز شد.