برای انجام تکالیف تشویق در نظر بگیرید برای مثال به کودک بگویید که پس از اینکه تکالیفت تمام شد با هم بازی می‌کنیم و یا هر چیز دیگر، همچنین کودک را در حین انجام تکالیف مورد تشویق قرار دهید.