این برنامه شامل ۷ بخش است که همه بخش ها در خانه طراحی شده است، برای مثال در «مطبخ خانه» مسابقه ای با موضوع غذاهای محلی مطرح می شود .