آیا تا به حال موفقیت را تعریف کرده اید؟ تعریف شما از موفقیت چیست؟ بیشتر مردم بر این باور هستند که موفقیت چیزی است که می‌توانیم بدون هرگونه حمایتی به آن دست پیدا کنیم.