معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، دستورالعمل و جدول زمان بندی نقل و انتقال اضطراری برون استانی فرهنگیان برای سال جدید را به ادارات کل ابلاغ کرد.