معاون گردشگری استان مرکزی گفت: ۳۰ منطقه هدف گردشگری در استان شناسایی شده است،