یک جامعه شناس ارتباطات و استاددانشگاه از تاثیر مدرک گرایی و انتخاب رشته تحصیلی درست بر ازدواج دانشجویی سخن گفت.