نسخه خطی "دیوان شمس مغربی" در موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه نیاوران به نمایش درآمد.