مجموعه ای از قرآن های خطی موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برای نخستین بار برای بازدید علاقه مندان به نمایش گذاشته شد.