رئیس سازمان صداوسیما از تشکیل میز تخصصی مبارزه با مواد مخدر در آن سازمان در آینده خبر داد.