جسارت کم کردن حجم کتابها متناسب با ملاکهای موجود در سند تحول را نداشته‌ایم.