حسادت، یکی از ویژگی‌هایی است که اگر پای آن در محیط کار باز شود پیامد‌های منفی را برای مجموعه کاری به همراه دارد.