رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران از پذیرش دانشجو در 61 رشته تخصصی حوزه شهری توسط شهرداری تهران خبر داد.