زبان فارسی یکی از دغدغه‌های جدی برنامه‌سازی است و برای صیانت از زبان فارسی اقدامات پیشگیرانه  انجام شده است.