عضو شورای شهر تهران گفت: بیش از ۱۵۰ موزه ثبت شده و حدود ۵۰ موزه ثبت نشده در تهران داریم.