مدیر موزه آبگینه و سفالینه ایران از مرمت و بهسازی فضای داخلی و الکتریکال این موزه با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی تهران خبر داد.