سازمان بهشت زهرای تهران در حالت آماده باش کامل قرار گرفت و کارکنان این سازمان که در 17 ماه گذشته درکنار کادر درمان در صف اول مبارزه با کرونا قرار داشته اند برای پنجمین بار در 510 روز گذشته وارد شرایط ...