قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین متعهد به اجرای آن هستند و باید تا پایان مدت انقضاء به این عقود متعهد باشند.