شهردار منطقه ۱۳ تهران از اجرای مسیرهای آتش بر، در ۷۰درصد از نقاط آسیب پذیر و خطرساز در اراضی جنگلکاری خجیر ، ترقیون و سعیدآباد خبر داد.