اگر مسئولین به روستاها حس تعلق و وابستگی داشته باشند، اقداماتی انجام می دهند که روستائیان هیچ انگیزه ای برای مهاجرت به شهر ها نداشته باشند.