این جشنواره با زیرنویس کردن فیلم، استفاده زبان اشاره در برخی فیلم و سکانس‌ها و شرح فیلم برای نخستین بار، برای ناشنوایان و نابینایان قابل استفاده است.