کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و گردشگری گفت: من معتقدم بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین میزان حضور گردشگران ما از کشور‌های منطقه و به طور مشخص کشور‌های شیعه نشین است که قرابت‌های فرهنگی و مذهبی زیادی با ما ...