رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی پیامدهای کرونا بر تحقق منابع درآمدی مدیریت شهری خبر داد.