برای حفاظت از کودک در قانون مواردی پیش بینی شده که با وقوع آن می توان حکم سلب حضانت گرفت.