سبک جدید زندگی، توجه نداشتن افراد به نوع مواد غذایی مصرفی و نداشتن فعالیت بدنی باعث می شود مفصل ضعیف شده و مشکلات درد مفاصل آغاز شود.