به طور قطع در آینده از ظرفیت های موجود دانش بنیان ها برای کمک به حفظ محیط زیست استفاده خواهد شد.