معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:این معاونت از طریق توجه ویژه به وضعیت معیشتی زنان به ویژه بانوان قشر آسیب پذیر جامعه، اقداماتی را در دست اجرا دارد.