معاون توسعه وزارت بهداشت گفت: تا پایان مرداد ۱۶۵ کانکس خانه بهداشت در مناطق مختلف عشایری کشور مستقر خواهدشد.