جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی» در سالن همایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار شد.