مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از ایجاد حساب جداگانه‌ برای مدیریت هزینه‌های بخش درمان خبر داد.