بیمارانی که مجاز به روزه‌داری هستند و همزمان به مصرف داروها نیاز دارند باید توصیه‌هایی را رعایت کنند.