مدیریت شهری رویکرد ساماندهی، مبتنی بر حفظ کرامت و ایجاد عدالت فضایی در شهر در برخورد با دستفروشان را انتخاب کرده است.