همزمان با حضور رئیس کمیته امداد در استان خراسان شمالی، 6 هزار و 941  واحد مسکن به صورت همزمان در سراسر کشور افتتاح و به مددجویان روستایی کمیته امداد تحویل شد.