تابلوهای نشان دهنده موقعیت مکانی و راهنمای مسیرهای کوهنوردی کوهستان ، در مسیرهای کوهنوردی کوهستان، در شمال تهران نصب و مقاوم سازی شد.