شهردار منطقه شش پایتخت اجرای پروژه پیاده راهی مسیر طبیعت بر روی اراضی  پوسته تونل رسالت را از برنامه های مدیریت شهری عنوان کرد.