براساس آمار پزشکی قانونی درباره مسمومیت با الکل در روزهای گذشته بالغ بر 700 نفر به دلیل مصرف الکل جان خود را از دست داده اند