باشگاه مجازی ورزش‌های همگانی و قهرمانی وزارت بهداشت با هدف اشاعه ورزش در شرایط محدودیت‌های کرونایی توسط اداره ورزش‌های همگانی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تأسیس شد.