عواملی که می‌تواند باعث ترغیب جوانان به ازدواج شود موضوعات مادی و اقتصادی است. اما این خود به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد