نگرش جامعه نسبت به روشندلان و همچنين برداشت آنها نسبت به خود که به طور طبيعي متاثر از برخورد جامعه و فرهنگ حاکم است، نقش مهمي‌ در چگونگي تشکيل انگيزه‌ها، توسعه و رشد استعدادهاي نابينايان دارد.