معنای عام مسئولیت این است که هر شخص به بدن، سلامتی، احساسات و عواطف، اموال و هر حقوق دیگری اعم از اجرایی نشدن قرارداد یا نقص قواعد عام و هنجار‌های عرفی، لطمه وارد کند، باید خساراتی را که وارد کرده ...