روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت کرد تا با توجه به توانایی انجام فعالیت‌های موضوع مزایده در مزایده‌های عمومی این سازمان شرکت کنند.