نشست تخصصی آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران با تأکید بر تجربه شهرداری تهران (همراه با معرفی و نقد کتاب دکتر بهروز هادی زنور) به همت مطکر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام می شود.