سرپرست معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) بهزیستی کشور گفت: تاکنون ۸۰۰ هزار پرونده پایش شده است.