رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در صدقه می‌توانیم هم اصل مال را هزینه کنیم و هم از منافعش استفاده کنیم، اما در وقف اصل مال باید بماند و مردم از منافعش استفاده کنند.