رئیس انجمن پزشکی هسته ای ایران از زد و بند برخی پزشکان با برخی از مراکز تشخیصی و درمانی خبر داد