معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت، از پرداخت هزار و 630 میلیارد تومان از تعهدات سال جاری به مراکز ارایه دهنده خدمت خبرداد.