شخصی که ۲۵ سال سابقه داشته حقوقش به دومیلیون و  ۵۰۰ هزار تومان و کسی که ۳۵ سال سابقه داشته است دریافتی اش تقریبا به سه میلیون تومان رسیده است.