اگر شما سوگوار عزیزی به دلیل کرونا ویروس هستید یا خدای نکرده شخصی از اطرافیان شما سوگوار است بدانید بعضی کارها به سازگاری بهتر در این شرایط کمک می کند.